Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 11 — Powtórzenie wiadomości

Powtórzenie wiadomości


Materia zbudowana jest z malutkich ziarenek, zwanych atomami. Jest to najmniejsza cząstka pierwiastka. Atom zbudowany jest z jądra i elektronów. W skład jądra wchodzą nukleony, czyli proton i neutron.

Liczba masowa to liczba nukleonów w jądrze.

Atomy tego samego pierwiastka różniące się ilością neutronów w jądrze nazywamy izotopami.

Jądra niektórych atomów mogą samorzutnie ulegać przemianom emitując przy tym promieniowanie &alpha, &beta lub γ. Zjawisko to nazywamy promieniotwórczością.

Układ okresowy tworzą pierwiastki występujące w przyrodzie, jak i te otrzymywane sztucznie, uporządkowane według wzrastającej liczby atomowej. Dzięki układzie okresowym, możemy dużo dowiedzieć się o danym pierwiastku.

Atomy tego samego pierwiastka gazowego łącząc się dają cząsteczki pierwiastka O2, H2, N2, Cl2 (z wyjątkiem gazów szlachetnych). Atomy różnych pierwiastków łączą się, dając cząsteczki związków chemicznych (H2O, CO2, MgO, CaO).

Masy atomów i cząsteczek wyraża się w atomowych jednostkach masy (u). Atomy łączą się za pomocą wiązań chemicznych, które powstają dzięki oddziaływaniom elektronów walencyjnych. Wyróżnia się na etapie gimnazjum dwa rodzaje wiązań: kowalencyjne (atomowe) lub jonowe.

Wartościowość mówi o liczbie wiązań, które dają cząsteczki. Dzięki tej znajomości można zapisać wzory sumaryczne i strukturalne.

Cały przebieg reakcji chemicznej przedstawia się za pomocą równania reakcji chemicznej. Równanie jest tylko poprawne jeśli zapisane wzory związków chemicznych lub pierwiastków są poprawne oraz liczba atomów pierwiastków zgadza się po obu stronach.

Prawa zachowania masy mówi o tym, że masa substratów biorących udział w reakcji chemicznej jest równa łącznej masie powstałych w wyniku tej reakcji produktów.

Prawo stałości składu związku chemicznego brzmi: stosunek mas składników w związku chemicznym jest wielkością stałą.

Lekcja 10 — Reakcje chemiczne — równania