Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 7 — Powtórzenie wiadomości
Elektrolity to substancje ulegające dysocjacji jonowej po rozpuszczeniu w wodzie lub stopieniu.

Powstają wówczas przewodniki elektryczne, przewodzące prąd elektryczny dzięki przemieszczaniu się jonów.

Kwas HaRa to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomów wodoru i reszty kwasowej. Kwasy są elektrolitami, w roztworach dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych. Są do siebie podobne, przybliżone właściwości, barwią na ten sam kolor dany wskaźnik.

Kwasy dzielimy na:
a) beztlenowe — wodór + niemetal
b) tlenowe — tlenek niemetalu + H2O

Wodorotlenki Mb(OH)b to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomów metali i grup wodorotlenkowych. Wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie to zasady. Zasady są elektrolitami, w roztworach wodnych dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe. Wykazują wspólne właściwości, np. przewodzą prąd elektryczny w wodnych roztworach, barwią ten sam wskaźnik na dany kolor.

Zasady otrzymujemy w czasie reakcji:
metal + H2O -> zasada + H2 ^
tlenek metalu aktywnego + H2O -> zasada

Odczyn roztworu jest cechą roztworu określającą czy w roztworze znajduje się nadmiar jonów wodoru H+, czy nadmiar jonów wodorotlenkowych OH-, czy też są one w równowadze.

Jeżeli w roztworze liczba jonów wodoru jest większa niż liczba grupy wodorotlenkowej, wówczas odczyn roztworu jest kwaśny, jeżeli mniejsza — odczyn zasadowy, jeżeli w równowadze — odczyn jest obojętny. W celu dokładnego oznaczenia odczynu roztworu stosuje się umowną skalę pH.

ph<7 — odczyn kwaśny
ph=7 — odczyn obojętny
ph>7 — odczyn zasadowy

Lekcja 6 — Odczyn roztworu pH