Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 4 — Proces elektrolizy soli
Jak już wiesz sole w wodnych roztworach ulegają dysocjacji, w której wyniku powstają kationy i aniony, swobodnie poruszające się. Uporządkowany ruch tych jonów nastąpi, gdy znajdą się one w polu elektrycznym.Przy elektrodzie dodatniej wydzielają się banieczki gazu. Po zapachu można rozpoznać, że jest to chlor. Elektroda ujemna pokrywa się czerwonobrązowym nalotem miedzi.

W doświadczeniu elektrody zanurzone były w wodnym roztworze chlorku miedzi(II). Chlorek miedzi(II) pod wpływem wody uległ dysocjacji jonowej:

CuCl2 -> Cu2+ + 2 Cl -

Dodatnie jony Cu2+, czyli kationy wędrują do elektrody ujemnej — katody. Aniony chlorkowe wędrują do elektrody dodatniej — anody.

Elektroliza - całokształt procesów przebiegających na elektrodach pod wpływem prądu stałego. W zależności od rodzaju substancji, na elektrodach wydzielają się różne produkty.


Kationy pobierając z katody elektrony (zobojętniają swoje ładunki dodatnie) i jako obojętne atomy osadzają się na katodzie. W związku z tym wydziela się metaliczna miedź.
Aniony oddają anodzie elektrony i jako obojętne cząsteczki wydzielają się na anodzie.
W związku z tym wydziela się gazowy chlor.

Zastosowanie:
W tym procesie uzyskuje się metale o bardzo wysokiej czystości. Głównym zastosowaniem jest powlekanie elektrolityczne (galwanizacja), czyli osadzanie cienkich warstw metali na powierzchni innych metali.

Michael Faraday pracował nad procesem elektrolizy a Humphry Davy badał proces elektrolizy przebiegającej w stopionych solach.

Podsumowanie tematu:
1. Na czym polega elektroliza?
2. Kto prowadził badania nad tym procesem?

Lekcja 3 — Otrzymywanie soli

Lekcja 5 — Sole wokół człowieka — informacje