Wyszukiwarka
Menu
Losowy pierwiastek
Prawa autorskie
Popularne tagi:

Lekcja 4 — Powtórzenie wiadomości
Wszystkie związki organiczne zawierają węgiel. Większość także zawiera wodór. Węgiel w tych związkach jest zawsze czterowartościowy!

Węgiel występuje:
- w stanie wolnym
a) diament, grafit, fullereny

- w stanie związanym
a) skały i minerały — węglany
b) surowce energetyczne pochodzenia organicznego: ropa naftowa i gaz ziemny
c) węgle kopalne (węgiel zawierający rozmaite zanieczyszczenia w postaci związków chemicznych)

Węglowodory — są to związki chemiczne węgla z wodorem, główne składniki gazu ziemnego i ropa naftowa. Węglowodory tworzą szeregi homologiczne.

Węglowodory dzielimy na:
- nasycone:
a) alkany — CH2n+2 — np. metan CH4. Pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach, mało aktywne chemicznie.

- nienasycone:
a) alkeny — CnH2n — np. etan C2H4. Jedno wiązanie podwójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach, aktywne chemicznie
b) alkiny — CnH2n-2 — np. etyn C2H2. Jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach, bardzo aktywne chemicznie.

Węglowodory nienasycone (alkeny i alkiny) ulegają reakcji polimeryzacji oraz reakcji przyłączenia np. wodoru, bromu, chloru, chlorowodoru.

Węglowodory nasycone i nienasycone ulegają reakcjom spalania:
- całkowitego, dając produkty: CO2 i H2O
- półspalania, dając produkty: CO i H2O
- niecałkowitego, dając produkty: C i H2O

Rodzaj produktów spalania zależy od warunków przeprowadzonego procesu, tj. od ilości dostarczonego tlenu.

Lekcja 3 — Poznajemy — węglowodory nienasycone — alkeny i alkiny